Зміцнення здоров’я та профілактика захворювань (основні терміни і поняття)

Здоровье, профилактика, Спорт

Програма “Здоров’я киян” приділяє особливу увагу санітарно-освітній роботі з населенням, передбачає розробку та розповсюдження матеріалів з профілактики захворювань та формування здорового способу життя.
Термінологія у сфері зміцнення здоров’я та профілактики захворювань містить багато понять, запозичених з інших мов, а також суміжних дисциплін. Це призводить до того, що різні спеціалісти, використовуючи ті ж самі терміни, вкладають в них різний зміст. Уніфікація та упорядкування понятійного апарату з даної проблеми сприяла б створенню “загальної мови” спеціалістів та всіх осіб, які беруть участь в збереженні, зміцненні і відновленні здоров’я людей.
Асамблея ВООЗ у 1998 р. уточнила поняття здоров’я. Згідно останнього перегляду, це динамічний процес повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад. ВООЗ проголосила принцип, що володіння найвищим досяжним рівнем здоров’я є одним з основних прав кожної людини. Здоров’я суспільства розглядається як ресурс національної безпеки, засіб, що дозволяє людям вести благополучне, продуктивне та якісне життя.
Адаптація – активний процес пристосування до навколишнього середовища, спрямований на формування та збереження можливого оптимального балансу між суб’єктом, його внутрішнім станом та довкіллям.
Гігієнічні навички – уміння, які базуються на оволодінні гігієнічними знаннями про здоровий спосіб життя та правильному їх використанні, закріплені в результаті навчання, досвіду та багаторазового повторювання, спрямовані на збереження, зміцнення та поновлення здоров’я.
 Гігієнічне виховання та навчання – це система навчання, яка включає комплексну просвітницьку, навчальну та виховну діяльність, спрямовану на підвищення інформованості в питаннях здоров’я та його охорони, на формування загальної гігієнічної культури, закріплення гігієнічних навичок, створення мотивації для ведення здорового способу життя як окремих людей, так і суспільства в цілому.
 Група високого ризику – група осіб в високою вірогідністю розвитку відхилень в стані здоров’я, захворювань, травм, їх несприятливого протікання та наслідків під впливом різних факторів ризику – спадкових, соціально-економічних, професійних, екологічних, поведінкових та ін.
 Здоровий спосіб життя – категорія загального поняття ”стиль життя”, вона включає сприятливі умови життєдіяльності людини, рівень його культури, в тому числі поведінкової, гігієнічні навички, які дозволяють зберегти та зміцнити здоров’я, сприяють попередженню розвитку порушень здоров’я та підтримують оптимальну якість життя.
 Здоров’я населення – це медико-демографічна та соціальна категорія, яка характеризує фізичне, психічне, соціальне благополуччя людей, які живуть в рамках певних соціальних спільнот.
Медична профілактична послуга – захід чи комплекс заходів, які мають самостійне завершене значення та певну вартість, спрямованих на профілактику  захворювань, їх своєчасну діагностику та оздоровлення. Характеристика і перелік профілактичних послуг для охорони здоров’я наведений в класі ХХІ МКХ-10.
Види медичних профілактичних послуг:
Профілактичне консультування (гігієнічне навчання та виховання) окремих осіб  та груп населення (клас ХХІ, Z70-Z76, МКХ-10);
Профілактичні медичні огляди з метою виявлення ранніх форм захворювань, факторів ризику та проведення оздоровчих заходів (клас ХХІ, Z00-Z13, МКХ-10);
Імунізація (вакцинопрофілактика) (клас ХХІ, Z20-Z29, МКХ-10);
Диспансеризація (диспансерний нагляд та оздоровлення);
Профілактичні оздоровчі послуги (заняття різними видами фізичної культури, санаторно-курортне оздоровлення, фізіотерапевтичні медичні послуги, масаж та ін.).
Профілактика захворювань – система заходів медичного та немедичного характеру, спрямована на попередження, зниження ризику розвитку відхилень в стані здоров’я та захворювань, попередження чи уповільнення їх прогресування, зменшення несприятливих наслідків.
Профілактика первинна включає:
1. Вжиття заходів зниження впливу шкідливих екологічних, професійних, побутових та ін. факторів на організм людини, проведення екологічного та санітарно-гігієнічного спостереження.
2. Формування здорового способу життя, в т.ч.:
— створення постійнодіючої інформаційно-пропагандистської системи, спрямованої на підвищення рівню знань всіх категорій населення про вплив всіх негативних наслідків на здоров’я;
— санітарно-гігієнічне виховання;
— зниження розповсюдженості куріння, вживання алкоголю, попередження споживання наркотиків та наркотичних засобів;
— залучення населення до фізичної культури, туризму і спорту, підвищення доступності цих видів оздоровлення.
3. Заходи попередження розвитку соматичних та психічних захворювань і травм, в т.ч. професійно обумовлених, нещасних випадків, інвалідизації, смертності від неприродних причин, дорожньо-транспортного травматизму      та ін.
Профілактика вторинна – комплекс заходів, спрямованих на раннє виявлення та попередження загострень, ускладнень і хронізації захворювань, обмежень життєдіяльності, які викликають дезадаптацію хворих в суспільстві, зниження працездатності, в т.ч. інвалідизації та передчасної смерті.
 Якість життя, за визначенням ВООЗ (1999), – оптимальний стан і ступінь сприйняття окремими людьми і населенням в цілому того, як задовольняються їх потреби (фізичні, емоційні, соціальні та ін.) та надаються можливості для досягнення благополуччя та самореалізації.
Якість профілактичної медичної допомоги – сукупність показників, які підтверджують відповідність надання профілактичної медичної допомоги існуючим потребам, очікуванням пацієнта та суспільства, сучасному рівню медичної науки та медико-профілактичних технологій.

Добавить комментарий